Tumblelog by Soup.io
  • banshe
  • dragonslover
  • oopsiak
  • jacoszek
  • zielonazielona
  • blackheartgirl
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

0316 7f5b 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viamerryxoxo merryxoxo

Jedynymi osobami, z którymi powinieneś wyrównać rachunki są ci, którzy Ci pomogli.

— John E. Southard
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viamerryxoxo merryxoxo

September 23 2017

1495 89a0 500
Reposted fromcomatosegirl comatosegirl viaRecklessKid RecklessKid
7625 01cd
Reposted fromposzum poszum viaRecklessKid RecklessKid
9825 b29e 500
4478 ff96
3041 17c4
Reposted fromwebomatic webomatic
8943 d6b2
Reposted fromwebomatic webomatic
Jeżeli własne doświadczenia i błędy nie nauczą nas mądrości, to co nas nauczy? 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viaponurykosiarz ponurykosiarz
Reposted fromedwes edwes viaponurykosiarz ponurykosiarz

Stawał się moim przyzwyczajeniem. Powoli. Pomału. Centymetr po centymetrze. Krok po kroku.

Megan Hart

Reposted fromshowmeheaven showmeheaven vialydjav lydjav
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak vialydjav lydjav
3244 c4fd
Reposted frommystiquedust mystiquedust vialydjav lydjav
7565 d7e0 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja
6371 3db5 500
Reposted fromlydjav lydjav viazdjeciahuja zdjeciahuja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl